تغییرات شرکت :

همیشه ، همه چیز درحال تغییر است . این تغییرات درمورد شرکتها و موسسات غیر تجاری هم اتفاق می افتد. برای تغییرات درون شرکت باید صورتجلسه ایی تدوین و تکمیل گرددو سپس در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری حوزه ثبتی که شرکت در آن به ثبت رسیده است تایید و ثبت شود و در نهایت این تغییرات در روزنامه رسمی چاپ شود.

مجامع عمومی و فوق العاده 

در هر نوع شرکت یا موسسه دو نوع مجمع داریم که تغییرات شرکت ها و موسسات در آن تنظیم می شوند و به ثبت می رسند. مجمع عمومی عادی و سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده دو مجامعی است که در اساسنامه مشخص می شود چه تغییراتی در هر کدام صورت می گیرد. در مقالات بعدی و مقالات تنظیم صورتجلسه بیشتر در خصوص مجامع توضیح خواهیم داد و اعلام می کنیم هر مجمع چه زمانی و برای چه تصمیم و تغییری انجام می شود.

 

 

اطلاعات بیشتر


+
 • نقل و انتقال سهام
 • تغییر نام
 • ورود شریک
 • خروج شریک
 • اصلاح ماده اساسنامه
 • تعیین سمت
 • حق امضاء
 • افزایش سرمایه
 • تغییر آدرس
 • تغییر موضوع
 • الحاق به موضوع
 • انتخاب بازرسین
 • تبدیل محدود به سهامی خاص
+

بله طبق صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده و با تایید و امضای شرکا یا سهامداران شرکت می توانید تغییر نام یا اسم شرکت را انجام دهید.

+

در صورتجلسه هیئت مدیره شرکت که با حضور اعضای هیئت مدیره تشکیل می شود می توانید حق مضای مجاز در شرکت را تغییر دهید.

+

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور شرکا یا سهامداران شرکت و تایید آنها می توانید به موضوع فعالیت شرکت اضافه کنید یا کلا موضوع فعالیت را تغییر دهید. دقت کنید چنانچه موضوع درخواستی نیاز به مجوز خاصی از مرجع نهاد یا سازمانی باشد موظف به دریافت آن خواهید شد.

+

با تنظیم یک صورتجلسه که به تایید و امضای شرکای شرکت می رسد می توانید شرکت را منحل کنید.

+

آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت شناسنامه وکارت ملی تمام شرکاء و هیئت مدیره شرکت یا نماینده شخص حقوقی شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت تغیرات مورد نیز نیز بایستی اعلام شود.

+

آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت اظهارنامه ثبتی شرکت پشت و رو ارائه آخرین لیست سهامداران شرکت در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ تاسیس شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت یا نماینده شخص حقوقی شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت اعلام تغییرات مورد نظر

+

در مجموعه ثبتی و حقوقی همراه تنظیم صورتجلسه کمتر از چند ساعت پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی انجام می شود.

+

بستگی به مجمع و نوع صورتجلسه و البته نوع تغییرات دارد. گاهی تمامی شرکا ، گاهی هیئت مدیره و اعضا لازم است امضا کنند.

سوال خود را مطرح نمائید