ختم تصفیه شرکت

پس از پایان یافتن مدت زمان فعالیت شرکت و یا انجام موضوع فعالیت شرکت و یا به هر دلیل دیگر که شرکت منحل گردید و به کار خویش خاتمه داد، مرراحل انحلال شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسید و البته مدیر تصفیه برای انجام امور تصفیه شرکت انتخاب می گردد و در صورتجلسه انحلال به اداره ثبت معرفی می گردد و در آگهی انحلال شرکت آدرس وی نیز درج می گردد تا امور مربوطه به تصفیه را انجام دهد.

مدیر تصفیه وظایفی دارد که تا زمان ختم تصفیه شرکت بایستی آنها را انجام دهد و البته شرکای شرکت هم وظیفه همکاری و همیاری را در این زمینه دارند. مراحل تصفیه شرکت شامل جمع آوری اطلاعات مربوط به دارایی های شرکت ، وصول مطالبات ، پرداخت دیون و قروض شرکت به هر شکل ممکن ، نقد کردن مابقی دارایی شرکت ، پرداخت باقیمانده از سرمایه شرکت بین سهامداران و شرکا طبق سهم الشرکه و یا سهام آنها و صورتجلسه نمودن آن بر اساس قوانین و در نهایت اعلام ختم تصفیه و ثبت آن می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انحلال شرکت و یا موسسه و انجام ختم تصفیه آن می توانید از مجموعه ثبتی همراه کمک بگیرید.

02122666991

 02122666992

09121837548  - 09125492356

اطلاعات بیشتر


+

ختم تصفیه شرکت بعد از انحلال شرکت انجام می شود و یکی از وظایف مدیر تصفیه می باشد.

سوال خود را مطرح نمائید